Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo

RSS feed

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend dat op 12 december 2016 bij het college  een verzoek om omgevingsvergunning is binnengekomen voor het kleinschalig plaatsen van zonnepanelen in strijd met het bestemmingsplan bij de woning Van Sytzamawei 35 te Driezum. 

Aangezien namens ons college op 11 september 2017 het voornemen is uitgesproken om voor de aanvraag een vergunning te verlenen met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3° en de voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt de ontwerp-beschikking met ingang van 21 september 2017 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Damwâld. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende zijn of haar zienswijzen bij ons college kenbaar maken.