Bezwaren Waaksma en De Jong ongegrond

RSS feed

Na de uitspraak van de rechter kan het nieuwe vervoersysteem in Noordoost Fryslân na de kerstvakantie van start. De rechtszaak was aangespannen door Taxicentrale Waaksma B.V. en Taxi D & L De Jong, omdat ze vonden dat de gunning niet eerlijk was verlopen. De rechter deed vanochtend uitspraak. Hij oordeelde dat alle bezwaren van Waaksma en De Jong ongegrond zijn.

Blij met het resultaat

Pytsje de Graaf, voorzitter van het bestuur van het Mobiliteitsbureau, is blij met het resultaat. “Dit fonnis befêstiget dat wy dit soarchfâldich en neffens de spulregels dien hawwe. It betsjut ek dat we einlings begjinne kinne mei it nije ferfiersysteem foar Noardeast-Fryslân. It giet oan. Dat is ek goed nijs foar de oare ferfierders.” Taxi Waaksma, NOF, VMNN, Doornbos en Postma binne de ferfierders dy’t de measte ritten ride sille. “Troch dizze nije wurkwize soargje we der foar dat ek oer tsien jier de minsken dy’t dat nedich hawwe by de dokter of skoalle komme kinne”, gaat Pytsje de Graaf verder. “Dat is wêr’t we it foar dogge. We binne ek bliid dat der no dúdlikens is foar de minsken dy’t gebrûk meitsje fan dit ferfier yn Noardeast-Fryslân. En foar de sjauffeurs dy’t no gau witte wêr’t se oan ta binne as it giet om harren wurk.”

Nieuwe manier van werken

Vanaf 8 januari 2018 gaat het nieuwe systeem in. Het nieuwe systeem koppelt de taxicentrale los van het vervoer. De mobiliteitscentrale is in handen van Connexxion Taxi Services. Waaksma, Postma, NOF, VMNN en Doornbos rijden de meeste ritten. De Jong en Nuis rijden in de flexibele schil. Door het op deze manier te organiseren, is het vervoer efficiënter in te plannen en kunnen er meer mensen vervoerd worden. In het nieuwe jaar, na de kerstvakantie, brengen de nieuwe vervoerders de inwoners naar hun plek van bestemming. “Foar de minsken dy’t gebrûk meitsje fan it wmo-ferfier feroaret der net safolle”, vertelt Pytsje de Graaf. “De learlingen kinne wol wat merke. Miskien komt der in oare sjauffeur, mar we sille sa folle mooglik de besteande rûtes brûke. We sille der alles oan dwaan om der oergong sa soepel mooglik te meitsjen.”